Salgs & Leveringsbetingelser

1. ANVENDELSESOMRÅDE
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, leverancer m.v., som Kjellerup AS indgår og udfører for sine kunder (herefter benævnt Kunden)
medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Kundens eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende vilkår er ikke bindende for Kjellerup AS.

2. TILBUD, ORDREBEKRÆFTELSE
For tilbud afgivet af Kjellerup AS gælder en acceptrist på 8 dage. Herefter anses tilbudet for bortaldet. Der foreligger først endelig aftale om levering,
når Kunden modtager Kjellerup AS’ skriftlige ordrebekræftelse. Tilbud, der er afgivet på basis af opmåling af fejlagtige tegninger, udarbejdet af Kunden,
afgives uden ansvar for Kjellerup AS.

3. PRISER
Kjellerup AS har ret til efterfølgende at regulere priserne angivet i ordrebekræftelsen med enhver dokumenterbar prisforhøjelse ved leveringen, som eksempelvis,
men ikke udelukknde valutakursændringer, ændrede råvarepriser og stigning i arbejdsløn, materialepriser og andre forhold, som er udenfor Kjellerup AS’ kontrol.
Alle priser er ekskl. merværdiafgift, fragt, emballage, told og evt. miljøtillæg og andre afgifter, som Kjellerup AS er berettiget til at opkræve hos Kunden.
Ved handel med varer, som involverer udenlandsk mønt, bærer kunden kursrisikoen.

4. LEVERINGSSTED OG – TID
Levering sker ab Kjellerup AS’ forretningsadresse (ex. works). Uanset om levering sker ab Kjellerup AS’ forretningsadresse, er Kjellerup AS berettiget til frit
at vælge transportmiddel/vej fra Kjellerup AS’ forretningsted til Kundens bestemmelsessted. Forsendelsen af det leverede sker i ethvert tilfælde for Kundens regning og risiko.
Leveringstidspunktet er angivet i tilbudet og er alene at betragte som omtrentligt. Kjellerup AS er berettiget til at foretage levering i op til 4 uger efter leveringstidspunktet,
som angivet i ordrebekræftelsen, uden at der indtræder forsinkelse. Såfremt opfyldelsen af Kjellerup AS’ leveringsforpligtelse forhindres eller væsentligt vanskeliggøres, bortalder Kjellerup AS leveringsforpligtelse, sålænge ændringen består. Kjellerup AS kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
a. Ved forandringer af ordren, som kræves af Kunden.
b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som Kunden selv udfører eller lader udføre ved tredjemand.
c. I tilfælde af force majeure, jfr. punkt 12.
d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentlige pålæg.
e. I tilfælde af manglende eller mangelfulde leverancer fra bekræftede underleverandøraftaler.
I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder Kjellerup AS sig ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Kjellerup AS i denne anledning
indtrufne omkostninger med sædvanlig avance, for så vidt angår tilfælde, der direkte eller indirekte skyldes Kundens forhold. Kjellerup AS er alene ansvarlig for forsinkelse,
såfremt Kunden godtgør, at der er udvist fejl eller forsømmelse fra Kjellerup AS’ side. Kjellerup AS yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller
andet indirekte tab eller konventionalbod på grund af forsinket levering.

5. BETALING
Kjellerup AS’ vederlag forfalder til kontant betaling ved levering. Betalingsfristen er 14 dage netto. Erlægger Kunden ikke betaling i rette tid, er Kjellerup AS berettiget til
fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker. Såfremt der er tale om løbende leverancer, er Kjellerup AS ikke forpligtet
til at foretage yderligere levering, før forfaldent vederlag er betalt. Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, kan Kjellerup AS uden varsel overgive sagen til advokatinkasso,
hvorved der pålægges Kunden inkassoomkostninger. Reklamationer over leverancer berettiger ikke Kunden til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer.

6. OVNTØRRET TRÆLAST
Leverancerne leveres normalt ovntørret fra fabrik. Kjellerup AS er ikke ansvarlig for den nøjagtige fugtighedsprocent og kan ej heller gøres ansvarlig for, at leverancen
eventuelt tager fugt til sig efter levering. Varens opbevaring er Kundens risiko alene. Eventuel farvevariation ved leverance af ovntørret trælast betragtes ikke som en mangel.

7. ANSVAR FOR MANGLER
Kunden skal straks ved modtagelsen og inden det leverede benyttes gennemgå det leverede for at sikre sig, at dette er mangelfrit. Kundens reklamationer over mangler
anses kun for rettidig, såfremt de skriftligt og specificeret er fremsat senest 8 dage efter det leveredes modtagelse. Kundens eventuelle omkostninger til konstatering
af mangler er Kjellerup AS uvedkommende. Kjellerup AS er ikke ansvarlig for mangler, der kan henføres til det under 2. punktum udleverede af Kunden eller for mangler,
der kan henføres til, at Kunden ikke har opbevaret det leverede korrekt. Endvidere påtager Kjellerup AS sig ikke mangelsansvar for det leverede, efter dette er monteret,
bearbejdet eller på anden måde er ændret, såfremt dette måtte ske før 8 dages fristen.
Ved mangler, som Kjellerup AS måtte være ansvarlig for, har Kjellerup AS ret til at foretage afhjælpning indenfor rimelig tid. Foretager Kjellerup AS ikke denne,
kan Kunden give en endelig frist for afhjælpningen. Kjellerup AS yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, indirekte tab på grund af mangler eller
erstatning til dækning af følgeskader og omkostninger eller konventionalbod, der måtte være som følge af en leverance. Kjellerup AS’ eventuelle mangelsansvar er i alle
tilfælde begrænset til et beløb svarende til leverancens værdi.

8. PRODUKTANSVAR
Kjellerup AS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Kjellerup AS eller andre, som Kjellerup AS har ansvaret for.
Kjellerup AS er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af
Kjellerup AS eller andre, for hvem Kjellerup AS har ansvaret. Dog kan erstatningen aldrig overstige værdien af den leverance, hvori det defekte produkt indgår, dog max.
gældende dæknings summer incl. renter og omkostninger. I den udstrækning Kjellerup AS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til
at holde Kjellerup AS skadesløs i samme omfang, som Kjellerup AS’ ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter
krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved
den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Kjellerup AS på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

9. EJENDOMSRET
Det solgte forbliver Kjellerup AS’ ejendom, indtil hele købesummen er modtaget af Kjellerup AS.

10. RETURNERING
Varer tages kun retur efter udtrykkelig aftale. Prisreduktion aftales i hvert enkelt tilfælde.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING
Kjellerup AS er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som Kunden måtte ifalde
overfor tredjemand, samt Kundens driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende tab. Selv om Kjellerup AS i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor
Kunden, kan dette ikke bevirke, at Kjellerup AS har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

12. FORCE MAJEURE / ANSVARSFRIHED
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Kjellerup AS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som Kjellerup AS ikke er herre over, såsom brand, krig,mobilisering,hærværkellermilitærindkaldelser af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner ved
eller forsinkelse vedrørende leverance fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Hidrører leverancer fra vor
østeuropæiske leverandører kan en leveringsaftale ikke gøres gældende overfor Kjellerup AS, såfremt leverancen fra den østeuropæiske leverandør udebliver.

13. TVISTER
Enhver tvist mellem Kjellerup AS og Kunden er reguleret af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. ”Vogndanakontrakten” skal ved en eventuelt tvist opfattes
som et udfyldende regelsæt mellem Kjellerup AS og Kunden for forhold, som nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke tager stilling til. Subsidiært i forhold til
”Vogndanakontrakten” Trælasthandlerunionens almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af trælast og byggematerialer. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser
går til enhver tid forud for de to ovennævnte standardkontrakter. Enhver tvist skal afgøres ved Kjellerup AS’ hjemting efter dansk ret, dog ekskl. eventuelle retsregler,
der måtte henføre tvisten til et andet værnetingend Kjellerup AS’s hjemting eller et andet lands retsregler.

Logo-tlf